Eise Gala Concert 2020 ass verluecht ginn op de 14.Mee
2022. Scho verkaaften Ticket’en bleiwe gülteg.

Notre concert de Gala 2020 a été reporté au 14 mai 2022.
Les tickets déjà vendus restent valables.