Jugendkommissioun

Marco Ensch

President

Pit Demuth

Caissier

Karin Beil

Relatioun mat Elteren

Marie-Thérèse Van Dyck

Relatioun mat Elteren

Yves-Laurent Dockendorff

Member

Josiane Fallah

Member

Jean-Marie Grimler

Member

Gérard Louis

Member

45, domaine Op Hals L-3376 Leudelange Tél.: 621 159322 Mail: louisg@pt.lu

Maité Louis

Member

Tessy Loutsch

Member

Marc Lucius

Member